سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

33939395 - 021

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودولتمتر ISKRA مدل FQ0207 ای سی۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر ISKRA مدل FQ0207 به ۵A۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر ISKRA مدل FQ0207 به ۱A۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر ISKRA مدل BQ0207 دی سی۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر ISKRA مدل BQ0207 مستقیم ۶۰mV DC۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر ISKRA مدل BQ0207 مستقیم ۷۵mV DC۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر ISKRA مدل YQ0207۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-96 مستقیم ۷۵mV DC۴۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 مستقیم ۷۵mV DC۴۲۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر رایسون مدل BE-72 مستقیم ۷۵mV DC۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-96 مستقیم ۷۵mV DC۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-72 مستقیم ۶۰mV DC۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-96 مستقیم ۷۵mV DC۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BP-60 مستقیم ۶۰mV DC۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BP-50 مستقیم ۷۵mV DC۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر اسفیم مدل SF-60 دی سی۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر اسفیم مدل SF-60 مستقیم DC۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر اسفیم مدل SF-80 دی سی۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر اسفیم مدل SF-80 مستقیم DC۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر اسفیم مدل SF-80 مستقیم DC شنت داخل۴۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BP-50 مستقیم DC شنت داخل۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BP-50 مستقیم ۶۰mV DC۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BP-60 مستقیم ۷۵mV DC۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BP-60 دی سی۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهولتمتر گانز مدل DV96 دی سی۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر گانز مدل fQb96۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر گانز مدل eQb96۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهفرکانس متر گانز مدل P96۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر گانز مدل LA48 به ۵A۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر گانز مدل LA48 به ۱A۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر گانز مدل LV48 ای سی۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر لومل مدل MA19 دی سیبا IP65 | بدون IP65۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر لومل مدل MA17 دی سیبا IP65 | بدون IP65۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر لومل مدل EA19 ای سی۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر لومل مدل EA17 ای سی۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل MA19 دی سیبا IP65 | بدون IP65۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA19 به ۱Aبا IP65 | بدون IP65۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA19 به ۵Aبا IP65 | بدون IP65۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA17 به ۵Aبا IP65 | بدون IP65۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA17 به ۱Aبا IP65 | بدون IP65۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA16 به ۱Aبا IP65 | بدون IP65۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-96 به ۱A۴۴۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر رایسون مدل BE-96 به ۱A۴۴۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-72 به ۵A۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر رایسون مدل BE-72 به ۱A۴۴۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BE-48 ای سی۴۸۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BE-72 دی سی۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BE-96 دی سی۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-72 به ۱A۴۴۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-72 به ۵A۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-96 به ۵A۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-96 به ۵A۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر رایسون مدل BE-96 دی سی۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر رایسون مدل BE-72 دی سی۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر BEW مدل BE-96 دی سی۴۲۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر BEW مدل BE-72 دی سی۴۲۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر دیجیتالی لومل مدل N25H۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر دیجیتالی لومل مدل N25S۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهسنکرون اسکوپ گانز مدل SY96۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهکسینوس فی متر BEW مدل BE-96۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر رایسون مدل BE-72۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر لومل مدل FA39۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر رایسون مدل BE-96۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-96 به ۵A۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-96 مستقیم ۶۰mV DC۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-96 مستقیم DC شنت داخل۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر BEW مدل BE-96 به ۱A۳۴۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 به ۱A۳۴۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر BEW مدل BE-72 به ۵A۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-48 به ۱A۴۷۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-48 به ۵A۴۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل MA16 دی سیبا IP65 | بدون IP65۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-96 مستقیم ۶۰mV DC۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-72 مستقیم DC شنت داخل۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر رایسون مدل BE-72 مستقیم ۶۰mV DC۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر BEW مدل BE-72 مستقیم DC شنت داخل۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-72 مستقیم ۷۵mV DC۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-96 مستقیم ۶۰mV DC۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 مستقیم ۶۰mV DC۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودفرکانس متر رایسون مدل BE-72۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر BEW مدل BE-96 ای سی۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BE-96 ای سی۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر رایسون مدل BE-96 ای سی۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر رایسون مدل BE-72 ای سی۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BE-72 ای سی۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر BEW مدل BE-72 ای سی۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر BEW مدل BE-72 مستقیم AC۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر رایسون مدل TE 96-LE-S۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر رایسون مدل TE 96-LE۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت SFIM۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت SEW۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۵۰ میلی ولت یوکوگاوا۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۵۰ میلی ولت SEW۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت SEW۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت SFIM۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت SFIM۲۸۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت تایوان میترز۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۱۰۰ میلی ولت SFIM۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت لومل مدل B2۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۱۵۰ میلی ولت لومل مدل B3۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۱۵۰ میلی ولت لومل مدل B3۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت لومل مدل B2۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت لومل مدل B5۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت لومل مدل B5۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکاور IP65 لومل۷۲ | ۴۸ | ۹۶۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال دیجیتالی BEW نشانگر ولتاژزرد | سبز | قرمز۴۵,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال دیجیتالی BEW نشانگر فرکانسزرد | سبز | قرمز۵۰,۰۰۰ تومان
موجودلامپ چراغ سیگنال رعد مدل BA9S/Mسبز | سفید | قرمز | ۴۸V | 24V | 220V | 110V۸,۶۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال سه فاز شیوا امواج مدل LSY-22۱۱۲,۹۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال رعد با لامپ قابل تعویض مدل RSL22سبز | زرد | آبی | سفید | قرمز | ۱۱۰V | 220V | 24V | 48V۲۳,۵۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال رعد با لامپ ثابت مدل IN22قرمز | سفید | زرد | آبی | سبز | ۴۸V | 110V | 220V | 24V۱۵,۳۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال BEW هشت LEDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۲V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC۱۵,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال اشنایدر هشت LEDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۲V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC۱۵,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال اشنایدر چهار SMDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۲V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC۱۷,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال BEW چهار SMDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۲V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC۱۷,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال اشنایدر پنج SMDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۲V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC۱۲,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال BEW پنج SMDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۲V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC۱۲,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال اشنایدر تک LEDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۱۰V-AC/DC | 220V-AC | 220V-AC/DC | 12V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC۸,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال BEW تک LEDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۲۴V-AC/DC | 12V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC۸,۰۰۰ تومان
موجودولت متر لومل مدل MA16 دی سیبا IP65 | بدون IP65۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل MA17 دی سیبا IP65 | بدون IP65۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجودمولتی متر کویسی مدل KWS-DC200۱۰۰A 75mV | 10A | 50A 75mV۶۴۰,۰۰۰ تومان
موجودسنکرون اسکوپ لومل مدل KS32۴۰۰V | 110V۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودسنکرون اسکوپ لومل مدل KS31۴۰۰V۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودترانس دیوسر سه فاز لومل مدل P43۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودترانس دیوسر تک فاز لومل مدل P20Z۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودترانس دیوسر تک فاز لومل مدل P20H۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودترانس دیوسر تک فاز لومل مدل P12P۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۱۵۰ میلی ولت لومل مدل B3۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۱۵۰ میلی ولت لومل مدل B3۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت آلمانی۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت آلمانی۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت ژاپنی۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر لومل مدل ND20۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر لومل مدل ND10۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر لومل مدل N14۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر رایسون مدل TE 96-LC۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر آتبین مدل MFPتماس بگیرید
موجودآنالایزر لومل مدل N27P۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر رایسون مدل TE 72-LC۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجودمولتی متر شیوا امواج مدل VAD-96B۸۷۲,۹۰۰ تومان
موجودمولتی متر سه فاز میکرو مکس مدل ۳PH-MULTIMETERتماس بگیرید
موجودمولتی متر آتبین مدل A3-ACSتماس بگیرید
موجودمولتی متر کویسی مدل KWS-AC300۱۰A | 100A۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودفرکانس متر میکرومکس مدل MMX-F96تماس بگیرید
موجودفرکانس متر آتبین مدل AF-DFHتماس بگیرید
موجودفرکانس متر میکرومکس مدل MMX-F4896تماس بگیرید
موجودفرکانس متر آتبین مدل AF-DFSتماس بگیرید
موجودولتمتر میکرومکس مدل MMX-V96تماس بگیرید
موجودولتمتر شیوا امواج مدل VMD-MM۵۵۷,۹۰۰ تومان
موجودولتمتر سه فاز آتبین مدل AV-V3Sتماس بگیرید
موجودولتمتر آتبین مدل AV-ACHتماس بگیرید
موجودولتمتر میکرومکس مدل MMX-V4896تماس بگیرید
موجودولتمتر شیوا امواج مدل VMU-F۶۲۱,۹۰۰ تومان
موجودولتمتر آتبین مدل AV-ACHتماس بگیرید
موجودآمپرمتر میکرومکس مدل MMX-A96تماس بگیرید
موجودآمپرمتر آتبین مدل AA-MASتماس بگیرید
موجودآمپرمتر میکرومکس مدل MMX-A4896تماس بگیرید
موجودآمپرمتر دیجیتالی لومل مدل N25Z۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودوات متر لومل مدل PA39۱۰/۵A | 15/5A | 20/5A | 25/5A | 30/5A | 40/5A | 50/5A | 60/5A | 75/5A | 80/5A | 100/5A | 120/5A | 125/5A | 150/5A | 160/5A | 200/5A | 250/5A | 300/5A | 400/5A | 500/5A | 600/5A | 800/5A | 1000/5A | 1200/5A | 1250/5A | با IP65 | بدون IP65۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجودفرکانس متر لومل مدل CA39۱۰/۵A | 15/5A | 20/5A | 25/5A | 30/5A | 40/5A | 50/5A | 60/5A | 75/5A | 80/5A | 100/5A | 120/5A | 125/5A | 150/5A | 160/5A | 200/5A | 250/5A | 300/5A | 400/5A | 500/5A | 600/5A | 800/5A | 1000/5A | 1200/5A | 1250/5A | با IP65 | بدون IP65۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجودفرکانس متر لومل مدل CA37۱۰/۵A | 15/5A | 20/5A | 25/5A | 30/5A | 40/5A | 50/5A | 60/5A | 75/5A | 80/5A | 100/5A | 120/5A | 125/5A | 150/5A | 160/5A | 200/5A | 250/5A | 300/5A | 400/5A | 500/5A | 600/5A | 800/5A | 1000/5A | 1200/5A | 1250/5A | با IP65 | بدون IP65۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر لومل مدل EA16 ای سی۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA16 به ۵Aبا IP65 | بدون IP65۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول